to Japanese pages

Vehicle Dynamics Laboratory

Members of VDLAB

Professor

Taichi SHIIBA

D1

Makoto MASUDA

M2

Kazuki UEDA
Zhengliang CHEN
Shingo HAKETA
Akinori HIDAKA

M1

Hiroki KUROSAKI
Takahiro SHIMIZU
Ryosuke TAKAHASHI
Takuya FUJIWARA
Yuki MURAYAMA

B4

Reiya IGOSAKI
Syunsuke IMADA
Haruto KATSUMATA
Yudai SHIRAO
Koichi TEZUKA
SkyHikaru NAGAKURA
Toujuro HIRAGA
Takuma YAZAWA
Takumi RAI