to Japanese pages

Vehicle Dynamics Laboratory

Members of VDLAB

Professor

Taichi SHIIBA

M2

Makoto MASUDA
Bingru YANG

M1

Kazuki UEDA
Zhengliang CHEN
Shingo HAKETA
Akinori HIDAKA

B4

Akito KAI
Chihiro KASAI
Hiroki KUROSAKI
Xinwei GENG
Takahiro SHIMIZU
Ryosuke TAKAHASHI
Takuya FUJIWARA
Yuki MURAYAMA